Dostawy

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW BREVE TUFVASSONS SP. Z O.O.

1. Definicje

 1. Ogólne Warunki Dostaw zwane są dalej w skrócie OWD.
 2. Dostawca: Breve Tufvassons Sp. z o.o., 93-347 Łódź, ul. Postępowa 25/27.
 3. Odbiorca: osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wykorzystania produktów znajdujących się w ofercie Breve Tufvassons Sp. z o.o

2. Zakres zastosowania

 1. OWD obowiązują od chwili złożenia pierwszego zamówienia przez Odbiorcę oraz są integralną częścią wszelkiej korespondencji handlowej pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.
 2. Odbiorca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza tym samym, iż zna i akceptuje OWD.
 3. Treść aktualnych OWD jest dostępna na stronie internetowej Dostawcy, w Dziale Handlowym oraz w Biurze Obsługi Klienta.
 4. Wszystkie produkty Dostawcy zamawiane są na warunkach określonych w niniejszych OWD, chyba, że Dostawca i Odbiorca postanowią odmiennie w zawartej pomiędzy nimi umowie dostawy. Umowa ta musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Obowiązujące u Odbiorcy warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Dostawcę.

3. Oferty

 1. Oferta Dostawcy jest aktualna przez okres 30 dni od daty jej przedstawienia, chyba, że zawiera inny okres obowiązywania.
 2. Wszelkie inne informacje udzielane przez Dostawcę nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Oferty, o ile nie zostały jednoznacznie określone jako wiążące, mają charakter niezobowiązujący.
 4. Dane i informacje zawarte w ogólnych dokumentacjach produktowych, katalogach, rysunkach, opisach i cennikach są tylko wtedy wiążące, o ile oferta lub umowa wyraźnie się na nie powołuje.
 5. Oferty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Ustne uzgodnienia wygasają w dniu ich zawarcia.

4. Zamówienia

 1. Odbiorca zobowiązany jest doręczyć Dostawcy zamówienie na dostawę produktów w formie pisemnej (listownie, faxem, mailem).
 2. Dostawca potwierdza pisemnie wszystkie zamówienia o wartości powyżej 10.000 PLN brutto. Potwierdzanie innych zamówień wymaga osobnych regulacji pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wystawione dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia oraz dostarczeniu przez Odbiorcę wszystkich wymaganych dokumentów.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierającego inne dane niż zawarte w zamówieniu, Dostawca uważać będzie za zaakceptowane przez Odbiorcę, jeśli ten nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia.

5. Ceny

 1. Dostawca sprzedaje swoje wyroby po cenach zawartych w cenniku. Wszystkie ceny są cenami netto (bez podatku VAT) w magazynie Dostawcy. Rabaty i upusty od tych cen jak również ceny na wyroby w nim nie zawarte wymagają negocjacji.
 2. Ewentualne inne koszty, a w szczególności koszty ubezpieczenia i transportu do Odbiorcy, obciążają Odbiorcę, chyba że strony uzgodnią inaczej.

6. Warunki płatności

 1. Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny wskazanej na fakturze bez prawa dokonywania jakichkolwiek potrąceń z wyjątkiem wierzytelności bezspornych i wymagalnych lub ustalonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 2. W przypadku uzyskania informacji o złej sytuacji finansowej Odbiorcy – w rezultacie czego roszczenie Dostawcy o zapłatę stanie się zagrożone – wierzytelność Dostawcy staje się natychmiast wymagalna po złożeniu Odbiorcy przez Dostawcę odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej (w tym fax lub e-mail).
 3. Wszelkiego rodzaju niezgodności w fakturach VAT
 4. Odbiorca powinien zgłaszać niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 tygodni po otrzymaniu faktury VAT. Po tym terminie faktura zostaje uznana za uzgodnioną i reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 5. Dostawca ma prawo do zaliczenia wpływu środków pieniężnych od Odbiorcy na konto najstarszych, niezapłaconych należności oraz wszystkich z tym związanych kosztów dodatkowych.
 6. Reklamacje niezaakceptowane przez Dostawcę jednoznacznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie zwalniają Odbiorcy z obowiązku płatności.

7. Dostawa

 1. Przedmiot dostawy pozostaje własnością Dostawcy, aż do chwili wypełnienia przez Odbiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia oraz do momentu całkowitej zapłaty za przedmiot dostawy.
 2. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia przez Odbiorcę od dostawy produktów standardowych, Dostawca ma prawo do obciążenia Odbiorcy kosztami związanymi z realizacją zamówienia w wysokości 20% ceny sprzedaży brutto za rozpoczętą realizację i utracone korzyści. W przypadku odstąpienia od dostawy produktów na zamówienie lub niestandardowych obciążenie to wynosi min. 70% (w zależności od rodzaju produktu).
 3. Podawane terminy dostaw mają charakter informacyjny.
 4. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Dostawcę uprawnia Odbiorcę do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, gdy Dostawca pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie dodatkowego terminu dostawy nadal nie realizuje dostawy, z uwzględnieniem poniższego punktu.
 5. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. nieterminowa dostawa materiałów przez poddostawcę, siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne.
 6. Jeżeli Odbiorca nie określi w zamówieniu przewoźnika, to Dostawca może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności dokonać wyboru przewoźnika i warunków transportu na koszt Odbiorcy.
 7. Warunki dostawy w odniesieniu do kosztów wysyłki oraz wszelkich ryzyk są warunkami EXW (Ex Works). Transport oraz ubezpieczenie w transporcie zamówionych produktów odbywa się na koszt oraz ryzyko Odbiorcy.
 8. Od chwili wydania towaru Odbiorcy lub przewoźnikowi, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu.
 9. Ryzyko przechodzi na Odbiorcę najpóźniej z chwilą rozpoczęcia załadunku przedmiotu dostawy w siedzibie Dostawcy. Dotyczy to również dostaw częściowych.
 10. Jeżeli dostawa ulega zwłoce z winy Odbiorcy, to – po miesiącu od zgłoszenia gotowości – Dostawca ma prawo naliczyć składowe w wysokości 2% od wartości brutto zamówienia, za każdy rozpoczęty miesiąc, o ile nie udokumentowano wyższych kosztów.
 11. Odbiorca zobowiązany jest starannie zbadać o kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze, ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu i opisać je w protokole sporządzonym wspólnie z przewoźnikiem na piśmie.

8. Gwarancja i rękojmia

 1. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne zostaje wyłączona.
 2. Na swoje wyroby Dostawca udziela gwarancji, której warunki są określone w osobnym dokumencie GWARANCJI.

9. Odpowiedzialność

 1. W przypadku zaistnienia wady fizycznej produktu Dostawca ma obowiązek – zgodnie z własnym wyborem i uwzględnieniem interesu Odbiorcy – zrealizować dostawę towaru zastępczego, albo usunąć istniejące wady dostarczonego produktu. Jeżeli dostarczenie produktu zastępczego lub usunięcie wad nie będzie dla Dostawcy możliwe w terminie do 2 miesięcy, wówczas Odbiorca ma prawo wyznaczyć Dostawcy odpowiedni dodatkowy termin na to wykonanie, a po jego bezskutecznym upływie ma prawo odstąpić od dostawy.
 2. Odbiorca, który pomimo ujawnionych wad akceptuje produkt, jako spełniający jego wymagania, może żądać obniżenia ceny (max. do 20% wartości ceny zakupu brutto).
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i następcze.
 4. Łączna maksymalna odpowiedzialność Dostawcy za zakres pozostałych roszczeń i zobowiązań, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich, niezależnie od tego czy zostały one objęte ubezpieczeniem, czy też nie, nie może przekroczyć równowartości ceny produktu dotkniętego wadą.
 5. Inne roszczenia Odbiorcy niezależnie od powodu są wykluczone. Dostawca nie odpowiada w związku z tym za uszkodzenia dotyczące nie samego przedmiotu dostawy, zwłaszcza nie odpowiada za utracone korzyści lub inne szkody majątkowe Odbiorcy. Powyższa klauzula wyłączająca/ograniczająca odpowiedzialność cywilną nie obowiązuje, jeżeli szkoda powstała wskutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
 6. Dostawca nie odpowiada za wady spowodowane przez materiały udostępnione przez Odbiorcę lub konstrukcję narzuconą przez Odbiorcę.
 7. Jeżeli spośród produktów dostarczonych w danej dostawie, tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, uprawnienia Odbiorcy do rezygnacji z realizacji zamówienia ogranicza się jedynie do towarów wadliwych, a nie całej dostawy.
 8. Jeżeli z powodu wady fizycznej produktu Odbiorca odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia produktu wolnego od wad, to nie może on odesłać produktu samowolnie, bez uprzedniego porozumienia się z Dostawcą.
 9.  Odbiorca ma prawo do żądania kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie z winy Dostawcy w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy roboczy dzień zwłoki. Łączna wartość kar nie może przekroczyć 5,0% wartości

10. Zwroty

 1. Zwrot produktów może odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Dostawcą i po jego pisemnej zgodzie.
 2. Zwracane produkty muszą być nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad, z kompletem odpowiednich dokumentów oraz w oryginalnym opakowaniu.
 3. Zwrot produktów odbywa się na koszt Odbiorcy.

11. Postanowienia końcowe

 1. Obowiązującym jest jedynie prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z  IV.1980 r. ” O umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”.
 2. W sprawach nie uregulowanych w OWD znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  w szczególności dotyczące umowy dostawy oraz umowy sprzedaży.
 3. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Dostawcą umowy lub zamówienia bez pisemnej zgody Dostawcy.
 4. Strony zobowiązują się rozwiązywać ewentualne spory w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W razie braku porozumienia strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Odbiorcy,  jeżeli wpłynie to na przyspieszenie rozstrzygnięcia sporu.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWD. Zmiany postanowień zaczynają wiązać druga stronę od chwili udostępnienia zapisów zmian w formie określonej w punkcie 2.3. i jeżeli Odbiorca nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 14 dni roboczych od publikacji zmian.
 6. Odbiorca akceptując OWD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

Pobierz: Ogolne-warunki-dostawy

Zadaj pytanie
Potrzebujesz więcej informacji? Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Napisz do nas, a na pewno uzyskasz odpowiedź.
Nasi doradcy chętnie podpowiedzą i rozwieją Twoje wątpliwości. Pytaj śmiało.

Breve Tufvassons Sp. z o. o.
ul. Postępowa 25/27
93-347 Łódź
NIP: 727-012-56-95
KRS: 0000034304
REGON: 004278382

Zapraszamy do kontaktu:
tel: (42) 640 15 39
fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl