Gwarancja

Firma Breve Tufvassons gwarantuje wysoką jakość i sprawne działanie produktów w okresie 12 miesięcy od daty wydania produktu ostatecznemu odbiorcy, ale nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji.

  1. Dostawca gwarantuje, iż Produkty sprzedawane Odbiorcy będą wolne od usterek materiałowych i wykonawczych.
  2. Gwarancją są objęte produkty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Po wykryciu wady materiałowej lub wykonawczej objętej gwarancją, Odbiorca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o wykrytej wadzie Dostawcę. Na podstawie zgłoszenia, Dostawca ustali sposób postępowania reklamacyjnego. Rzecz, co do której odbiorca zgłasza zastrzeżenia, powinna zostać dostarczona na adres Gwaranta: 93- 347 Łódź, ul. Postępowa 25/27.
  4. Dostawca odpowiada w ramach udzielonej gwarancji za wady fizyczne przedmiotu dostawy powstałe z powodu tkwiących w nim przyczyn – wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze oraz jeżeli nie posiada on właściwości, o których istnieniu zapewniano.
  5. Dostawca obowiązany jest usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady, według swego wyboru przez dokonanie naprawy Produktu albo jego wymianę na nowy.
  6. W ramach gwarancji Dostawca zobowiązuje się, w ciągu 14 dni od dostarczenia zgłoszonego w ramach gwarancji wadliwego Produktu, do dokonania oceny technicznej, na podstawie której określi, czy dana wada objęta jest gwarancją. W tym samym czasie Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad jeśli wada powstała z przyczyny tkwiącej w danym Produkcie. Jeżeli w okresie objętym gwarancją rzecz została poddana naprawie 4 razy i pomimo dokonanych napraw nadal jest wadliwa, Gwarant obowiązany jest do dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad.
  7. Z zastrzeżeniem ustępu 6, w przypadku nieuzasadnionej i zawinionej przez Dostawcę zwłoki w usuwaniu wady, ostateczny odbiorca może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego, albo odstąpić od umowy, albo zażądać obniżenia ceny.
  8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne wynikające z naturalnego zużycia, spowodowane niewłaściwą eksploatacją, wynikające z użytkowania w niewłaściwym środowisku produkcyjnym, powstałe na skutek wprowadzenia modyfikacji lub napraw bez zgody Dostawcy, przez osoby nieuprawnione oraz powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, które nie zostały przewidziane w warunkach Umowy.
  9. Okres gwarancji na naprawy wynosi 3 miesiące, jednakże nie może skończyć się przed upływem pierwotnego, określonego terminu gwarancyjnego. Okres udzielonej gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji spowodowany koniecznością usunięcia wady.
  10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od jej wydania Gwarantowi do jej odebrania, ponosi Gwarant.

Zarząd Breve Tufvassons

Pobierz: Gwarancja

Zadaj pytanie
Potrzebujesz więcej informacji? Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Napisz do nas, a na pewno uzyskasz odpowiedź.
Nasi doradcy chętnie podpowiedzą i rozwieją Twoje wątpliwości. Pytaj śmiało.

Breve Tufvassons Sp. z o. o.
ul. Postępowa 25/27
93-347 Łódź
NIP: 727-012-56-95
KRS: 0000034304
REGON: 004278382

Zapraszamy do kontaktu:
tel: (42) 640 15 39
fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl